Chinese Bible Verse of the Day – Chinese Bible Vocabulary John 1:1

John 1:1 New World Translation 在最初就有“话语”,“话语” 跟上帝同在,“话语”是个神。 zai4 zui4chu1 jiu4 you3 hua4yu3, hua4yu3 gen1 shang4di4 tong2zai4 hua4yu3 shi4 ge0 shen2 zai – at zuichu – the very beginning , the beginning jiu you – there was / there is hua yu – the word gen – with / to be with shang di – god tong zai – to be together with – Gen XXXX … Continue reading Chinese Bible Verse of the Day – Chinese Bible Vocabulary John 1:1