Chinese Bible Verse of the Day – Chinese Bible Vocabulary John 1:1

John 1:1 New World Translation

在最初就有“话语”,“话语” 跟上帝同在,“话语”是个神。

zai4 zui4chu1 jiu4 you3 hua4yu3, hua4yu3 gen1 shang4di4 tong2zai4 hua4yu3 shi4 ge0 shen2

zai – at

zuichu – the very beginning , the beginning

jiu you – there was / there is

hua yu – the word

gen – with / to be with

shang di – god

tong zai – to be together with – Gen XXXX Tongzai

hua yu shi ge shen – the word was God

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s