Chinese Bible Verse of the Day – Chinese Bible Vocabulary – John 1:2

在最初,他就跟上帝同在。

zai4 zui4chu1, ta1 jiu4 gen1 shang4di4 tong2zai4

In the beginning he was with God.

 

– Zai4 – At

最初 – zui4 chu1 – The beginning

他 – ta1 – he

就 – jiu – to be at

跟 – gen1 – with

上帝 – shang4 di 4 – God

同在 – tong2 zai4 – together

 

Related Articles

Responses

Leave a Reply

%d bloggers like this: